Bij ons gelden de volgende verzendkosten:

0 tot 500 euro 8,95
500 euro en hoger GRATIS VERZENDING

 

Wij verzenden dagelijks via UPS, TRANSMISSION en DHL

1. Algemene voorwaarden


Door bij PeakPerformanceShop een bestelling te plaatsen, geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden van PeakPerformanceShop akkoord gaat. PeakPerformanceShop heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen. Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dan dient u PeakPerformanceShop hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Eventuele onjuistheden van door PeakPerformanceShop aan u vermelde gegevens moeten direct door u aan PeakPerformanceShop worden gemeld, alsmede eventuele wijzigingen of onjuistheden van uw gegevens die u aan PeakPerformanceShop heeft verstrekt.

2. Toepasselijkheid


1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van PeakPerformanceShop zijn bij uitsluiting van eventuele andere Algemene Voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
2. Algemene Voorwaarden die de koper hanteert zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door PeakPerformanceShop is ingestemd.
3. Door het gebruik van de internetsite van PeakPerformanceShop en/of accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
4. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
5. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van PeakPerformanceShop worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door PeakPerformanceShop ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
6. PeakPerformanceShop behoud zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en/of aan te vullen.


3. Overeenkomsten


1. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door PeakPerformanceShop. PeakPerformanceShop is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt PeakPerformanceShop dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
3. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgave etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch, via de website http://www.peakperformanceshop.nl of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. PeakPerformanceShop garandeert echter niet dat alle aanbiedingen, kleurechtheid van productfoto's en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.


4. Prijzen / Aanbiedingen


1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent en zijn inclusief omzetbelasting.
2. Alle aanbiedingen van PeakPerformanceShop zijn vrijblijvend en PeakPerformanceShop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
4. PeakPerformanceShop aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van drukfouten en wijzigingen in prijsaanduidingen. Indien een vermelde prijs dermate onjuist is dat de klant redelijkerwijs kan weten dat dit het een fout betreft, heeft PeakPerformanceShop het recht de bestelling te weigeren.


5. Betaling


1. Bij bestellingen via de internetsite kan via iDEAL betaald worden.
2. Een vooruit betaalde bestelling wordt verstuurd op het moment dat het verschuldigde bedrag op de rekening van PeakPerformanceShop staat.
3. Betaalopdrachten aan de bank/giro-instellingen zijn voor rekening en risico van degene die de opdracht tot betaling geeft.


6. Bijdrage bezorgkosten


Voor het verzendklaar maken, controleren, transporteren en bezorgen van uw bestelling betaalt u een bijdrage afhankelijk uw bestelling.


7. Retourzendingen


U heeft het recht het product binnen 14 dagen na aflevering inclusief de factuur te retourneren. Wij streven er naar om het aankoop bedrag (exclusief verzendkosten) binnen 7 werkdagen, maar uiterlijk 30 werkdagen, terug te storten op uw rekening, mits het aan de volgende zaken voldoet:
· De artikelen moeten ongebruikt zijn.
· De artikelen moeten in de originele verpakking zitten.
· De artikelen moeten compleet teruggestuurd worden incl. labels, stickers en andere zaken die erbij zitten.
· Sommige artikelen mogen alleen geretourneerd worden als de verpakking ongeopend is. Denk hierbij aan gesealde verpakkingen, e.d.
· Doe altijd een doos om het retour te zenden artikel.

Na afloop van deze termijn komt de koop definitief tot stand en blijft u eigenaar van het gekochte.
Retouren dienen ter aller tijden voor verzending aangemeld te worden op het volgende e-mail adres: info@peakperformanceshop.nl  Bij deze aanmelding dient u het retourformulier als bijlage mee te sturen. Bij een retourzending dient het originele aankoopbewijs bijgesloten te worden.
Stuur het product naar het volgende adres:

PeakPerformanceShop
tav Retourenafdeling PeakPerformanceShop
Rolderstraat 45
9401 AN ASSEN


1. Onvoldoende of ongefrankeerde retouren worden niet aangenomen. De kosten van frankering van de retourzending zijn voor eigen rekening.
2. Wanneer er na beoordeling van de leverancier of PeakPerformanceShop, sprake is van een fabricage- of leveringsfout zullen de verzendkosten door PeakPerformanceShop betaald worden. Dit bedrag wordt teruggestort na ontvangst van de artikelen.
3. Wij bieden u ook de mogelijkheid om u product bij onze winkel te retourneren. Retourneren en/of ruilen is alleen mogelijk indien u het originele aankoopbewijs, zoals bijgesloten in de verzending, aan onze winkelmedewerker kunt overhandigen. Voor retourneren in onze winkel zijn de voorwaarden zoals hier boven beschreven van toepassing. Eventuele (reis) kosten gemaakt voor het retourneren in onze winkel zijn ter aller tijden voor eigen rekening. Bij retourneren van het artikel ontvang je meteen het aankoopbedrag terug (exclusief verzendkosten).


8. Omruilen


U heeft het recht het product binnen 14 dagen na aflevering inclusief de factuur te retourneren en om te ruilen, mits het aan de volgende zaken voldoet:
· De artikelen moeten ongebruikt zijn
· De artikelen moeten in de originele verpakking zitten
· De artikelen moeten compleet teruggestuurd worden incl. labels, stickers en andere zaken die erbij zitten.
· Sommige artikelen mogen alleen geretourneerd worden als de verpakking ongeopend is. Denk hierbij aan gesealde verpakkingen e.d.
Doe altijd een doos om het retour te zenden artikel.
Onvoldoende of ongefrankeerde retouren worden niet aangenomen. De kosten van frankering van de retourzending zijn voor eigen rekening.
Na afloop van deze termijn komt de koop definitief tot stand en blijft u eigenaar van het gekochte.
Ruilen in één van onze winkelvestigingen
Wij bieden u ook de mogelijkheid om uw product bij onze winkel te retourneren en/of te ruilen. Retourneren en/of ruilen is alleen mogelijk indien u het originele aankoopbewijs, zoals bijgesloten in de verzending, aan onze winkelmedewerker kunt overhandigen. Zonder het originele aankoopbewijs kunnen onze winkelmedewerkers helaas het product niet retour nemen. Voor retourneren in één van onze winkelvestigingen zijn de voorwaarden zoals hier boven beschreven van toepassing. Eventuele (reis)kosten gemaakt voor het retourneren in één van onze winkelvestigingen zijn ter aller tijden voor eigen rekening.
Ruilen via retourzending
Het is ook mogelijk artikelen te ruilen via een retourzending. U kunt dan het te ruilen artikel naar ons retour sturen. Voor het vervangende artikel dient u een nieuwe bestelling te plaatsen, dit in verband met onze administratieve afhandeling. Bij twijfels over een product kunnen wij u altijd helpen bij het maken van de juiste keuze. Dit bespaart tijd, geld en ergernis.
Indien u een snowboard of ski retour wilt sturen, dient u contact op te nemen met onze klantenservice.

9. Levering


1. De door PeakPerformanceShop opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
2. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
3. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren en eventuele gebreken binnen 14 dagen aan PeakPerformanceShop te melden.
4. De levertijd is afhankelijk van de door u gekozen artikelen. Een grootste deel van ons assortiment is direct uit ons centraal magazijn leverbaar. Echter vanwege ons zeer breed assortiment kan het zijn dat een deel van de artikelen uit één van onze magazijnen besteld zal worden. Indien het bestelde product voorradig is streven wij er naar u bestelling binnen 5 werkdagen naar u op te sturen.
5. Het kan voorkomen dat PeakPerformanceShop een bepaald artikel niet direct kan leveren. Wij brengen u per e-mail hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Zorg daarom dat u bij het aanmaken van uw bestelling een juist e-mailadres vermeldt en deze regelmatig controleert. PeakPerformanceShop houdt uw bestelling aan. Indien nalevering uiteindelijk niet meer mogelijk is, krijgt u ook bericht en komt uw bestelling te vervallen.
6. Indien u een bedrag vooruitbetaald heeft en indien de overeenkomst waarop die vooruitbetaling betrekking heeft niet tot stand komt omdat de oorspronkelijk bestelde goederen niet beschikbaar zijn of op basis van het herroepingsrecht ontbonden wordt, zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen terugbetaling plaatsvinden.
7. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en leiden niet tot enig recht of aansprakelijkheid. PeakPerformanceShop is niet verantwoordelijk voor mogelijk verlies, schade, kosten voortvloeiend uit een eventueel laattijdige levering.
8. Afhalen in onze winkel. Heeft u een product op onze site gezien en vindt u het toch makkelijker om in één van onze winkels langs te komen? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met de winkel van u voorkeur om na te vragen of zij het betreffende product op voorraad hebben. U kunt dit product maximaal 5 dagen (niet uitverkoop artikelen) reserveren. Zo kunt u de producten eerst passen en in het echt zien voor dat u tot een aankoop overgaat. Tevens kunt u gebruik maken van het advies van onze gespecialiseerde verkopers.
9. PeakPerformanceShop levert op dit moment in alle EU landen.
10. De bestelling wordt door PeakPerformanceShop in samenwerking met UPS bij u afgeleverd.
11. PeakPerformanceShop verstuurt geen bestellingen naar postbusadressen.


10. Eigendomsvoorbehoud


1. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan PeakPerformanceShop verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.


11. Elektronische communicatie en bewijs


1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en Duijvestein Wintersport (dan wel door Klant ingeschakelde derden), is PeakPerformanceShop niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van PeakPerformanceShop.
2. De administratie van PeakPerformanceShop geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.


12. Overmacht


1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft PeakPerformanceShop in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat PeakPerformanceShop gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan PeakPerformanceShop kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
3. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.


13. Afkoelingsperiode


1. De consument koper kan binnen 14 dagen na ontvangst van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroepingsrecht uitoefenen. Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd dvd's, gesealde verpakkingen, wax e.d. Alleen wanneer het product in de verpakking originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeerd, kan er na overleg met PeakPerformanceShop, aanspraak worden gemaakt op de tevredenheidsgarantie. Alle meegezonden documentatie, het originele aankoopbewijs, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.
2. PeakPerformanceShop is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.
3. De kosten voor het retour sturen van het product zijn voor rekening van de consument koper.
4. Indien de consument koper zijn goederen heeft geretourneerd, dan draagt PeakPerformanceShop er zorg voor, dat de terugbetaling binnen 30 dagen geschied.


14. Garantie


1. Voor door PeakPerformanceShop geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. PeakPerformanceShop vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loketfunctie. Voor de duidelijkheid: garantie wordt verleend door de fabrikant of importeur en vrijwel nooit door de winkel waar je het artikel koopt. Overigens zijn wij wel verantwoordelijk voor het juist functioneren van het artikel. Zodoende zullen wij er te allen tijde zorg voor dragen dat de desbetreffende service instantie zijn werk op een juiste wijze uitvoert.
2. PeakPerformanceShop is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld.
3. Indien PeakPerformanceShop om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
4. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
· indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van PeakPerformanceShop of de fabrikant zijn verricht;
· indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
· indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
· indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
5. Reparatie of vervanging brengt geen vernieuwing en/of verlenging van de garantietermijn met zich mee.
6. Onterecht claimen van garantie. Indien het product, na controle door de fabrikant, geen mankement vertoont of het mankement is ontstaan door eigen gebrek, worden de onderzoekskosten en de verzendkosten doorberekend aan de klant.
7. De Koper is gehouden PeakPerformanceShop te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen PeakPerformanceShop zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
8. Het is mogelijk dat PeakPerformanceShop op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. PeakPerformanceShop is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.


15. Persoonsgegevens


1. PeakPerformanceShop zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid.
2. PeakPerformanceShop neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.


16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter


1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van PeakPerformanceShop of overeenkomsten die met haar gesloten zijn worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.


Aanvragen voorwaarden


Deze algemene voorwaarden van PeakPerformanceShop zijn tevens op aanvraag verkrijgbaar bij:

PeakPerformanceShop
Rolderstraat 45
9401 AN ASSEN
Niets van deze site mag door derden zonder toestemming van PeakPerformanceShop gebruikt worden. Alle rechten voorbehouden aan:
Niels Slaapcomfort
hodn / PeakPerformanceShop
Rolderstraat 45
9401 AN ASSEN
KVK-nummer: 04057091
BTW-nummer: NL194071662B01